Wygraj spacerówkę Cybex Priam by Jeremy Scott

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “Wygraj spacerówkę Cybex Priam by Jeremy Scott”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Hurtownia Boboland, z siedzibą przy ul. Kmiecika 1 w Szczecinie, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 28 września 2018 r. w momencie opublikowania posta konkursowego i będzie trwać do 8 października do godz. 23:59.

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

5. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):

a) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,

b) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,

c) którym przysługują prawa autorskie do fotografii, o których mowa w ust. 2 pkt 3 poniżej oraz które uzyskały zgody osób uwidocznionych na ww. fotografiach na wykorzystanie wizerunku tych osób przez Organizatora. W przypadku, gdy na fotografii, o których mowa w ust. 2 pkt 3 poniżej utrwalony został także (lub jedynie) wizerunek Uczestnika, warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie tego wizerunku przez Organizatora,

d) nie są pracownikami Organizatora a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu Hurtowni Boboland https://www.instagram.com/boboland24.pl/.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste w portalu społecznościowych Instagram.

3. Zadanie konkursowe polega na: dodaniu do obserwowanych naszego profilu na Instagram’ie - https://www.instagram.com/boboland24.pl; opublikowaniu na profilu Uczestnika w portalu społecznościowym Instagram wykonaną przez siebie fotografię, która pokazuje “Jak spędzacie czas jesienią”; oznaczenie na zdjęciu naszego profilu @boboland24.pl oraz dodaniu w opisie hasztagu #TargiBobolandSzczecin, zwanego dalej “Zadaniem konkursowym”.

4. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z ust. 2 pkt 3. powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

5. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę kreatywność Zadania konkursowego.

6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. Jeśli  uczestnik opublikuje kilka Zadań konkursowych, przy rozstrzygnięciu Konkursu pod uwagę będą brane wszystkie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest:

Wózek spacerowy Cybex Priam by Jeremy Scott o wartości 6999zł.

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 1 (słownie: jednemu) uczestnikowi Konkursu, który w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykona zadanie konkursowe.

3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w środę 1o października o godzinie 16:00.

5. Informację o wygranej Organizator opublikuje na swoim profilu na Instagramie - https://www.instagram.com/boboland24.pl/.

6. O sposobie odbioru nagrody Laureat zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na Instagramie za pośrednictwem profilu Hurtowni Boboland https://www.instagram.com/boboland24.pl/.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim  opisane.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Hurtowni Boboland https://boboland24.pl/regulamin-konkursu-r172.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta na Instagram’ie.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na na stronie Hurtowni Boboland  https://boboland24.pl/regulamin-konkursu-r172.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.