REGULAMIN KONKURSU

„Mama i Tata - Eksperci w wychowaniu dziecka”

zwany dalej: "Regulaminem"

 

[Organizator]

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Mama i Tata - Eksperci w wychowaniu dziecka” jest Hurtownia Boboland z siedzibą w Szczecinie, 70-809 Szczecin, ul. Kmiecika 1, o numerze NIP 9550009264 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

§ 2

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie mogą brać udział konsumenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a. aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bazy opinii, poprzez dodawanie merytorycznych opinii o dostępnych w sklepie internetowym produktach, na stronie sklepu znajdującej się pod linkiem

www.boboland24.pl dalej zwaną: Stroną Konkursu),

b. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one

prowadzić do prób obejścia Regulaminu i dążące do przełamania zabezpieczeń lub zasad

przeprowadzania Konkursu,

b. osoby, która w związku z udziałem w Konkursie podejmuje działania sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego

Regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”).

 

§ 3

1. Konkurs odbywa się w 1 turze:

a. pierwsza tura trwa od dnia 16.05 do dnia 25.05.2016 r. włącznie (do godziny 23:59),

2. Przedmiotem Konkursu jest wystawienie przez Uczestników opinii o produktach dostępnych w

sklepie internetowym, na profilu www.facebook.com/hurtowniaboboland.

3. Wystawiane przez Uczestników opinie powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

4. Organizator nagrodzi 3 Uczestników, których opinie uzna za najciekawsze i najbardziej merytoryczne. Oceną zgłoszonych opinii i wyłanianiem zwycięzców Konkursu zajmować się będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

5. Z chwilą zgłoszenia opinii Uczestnik przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia,

majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,

b. wytwarzanie Pracy Konkursowej dowolną techniką i z dowolnych materiałów,

c. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

d. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

e. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

f. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

g. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy wytworzonych na

podstawie projektu,

h. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,

i. wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,

j. w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne

prezentowanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 6 obejmuje także prawa

zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych.

7. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania zgłoszonych w ramach

Konkursu opinii, wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także

decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem

korzystania z nich, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Opinii.

8. Lista Uczestników nagrodzonych w ramach każdej tury konkursu, dostępna będzie na stronie www.facebook.com/hurtowniaboboland

 

[Nagrody]

§ 4

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodami w jednej turze Konkursu są:

a. Nagroda główna: 1 karta podarunkowa Boboland o wartości 250 PLN brutto.

b. Nagrody dodatkowe: 1 karta podarunkowa Boboland o wartości 150  PLN brutto oraz 1 karta

podarunkowa Boboland o wartości 100 PLN brutto.

3. Integralną część każdej Nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza się według poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, N – to wartość nagrody rzeczowej, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora konkursu.

4. Nagrody zostaną przyznane najpóźniej w terminie 7 (siedem) dni od daty zakończenia danej tury Konkursu.

5. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem

fanpage na Facebook Hurtownia Boboland w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników.

6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia danej tury Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a. niepodania danych adresowych,

b. podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

8. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę

rekompensaty.

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

10. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody – w tym przypadku nagrody przechodzą na własność

Organizatora.

 

[Zastrzeżenia]

§ 5.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia konkursowego jest

wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest

Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty

działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody (wyrażenie zgody jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Organizator Konkursu jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Administratora danych wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. W celu poprawnego dodania zgłoszenia konkursowego zalecane jest korzystanie z następujących

przeglądarek (minimalna wersja): Internet Explorer 9, Firefox 10.0, Google Chrome 15.0, Safari 4.0, Opera 10.

 

[Reklamacje]

§ 6.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać

Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tej tury Konkursu, której dotyczy reklamacja, na adres Organizatora z dopiskiem: „Mama i Tata - Eksperci w wychowaniu dziecka”

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 30 dni od dnia wysłania przez Organizatora nagród.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres

podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

[Postanowienia końcowe]

§ 7.

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursu

www.boboland24.pl, także w siedzibie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych

powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.

4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.

5. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 3 dni

przed dokonaniem zmiany, umieszczając odpowiednie informacje Stronie Konkursu

www.boboland24.pl