Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że w ramach sklepu stacjonarnego przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

My , Hurtownia Boboland Małgorzata Luchcińska z siedzibą w Gryfinie przy ul. 1 Maja 15/1, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

- W celu wysyłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- W celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą oferta

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- W celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

- W celach analitycznych , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

- podstawowe dane identyfikacyjne

- elektroniczne dane identyfikacyjne

- elektroniczne dane lokalizacyjne

- umowy oraz ugody

- reklamacje, incydenty, wypadki

- obszary monitoringu wizyjnego

4. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmie księgowej, kancelarii prawniczej, firmie przewozowej-kurierskiej

5. Przekazywane danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane przechowywane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych

produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7 . Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych.

(Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać,

abyśmy je usunęli.)

d) ograniczenia przetwarzania danych

(Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.)

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

"Sprzeciw marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa-zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także , gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowy

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej www.boboland24.pl/privacy_policy

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail kontakt@boboland24.pl, zadzwoń pod numer  +48 914643543 lub udaj się do naszej siedziby w Szczecinie przy ul. Kmiecika 1. Pamiętaj, że przed realizacją twoich praw będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

- warunkiem zawarcia umowy sprzedaży

- wymogiem umownym wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży, niezbędnym do jej realizacji (np. reklamacja)

- dobrowolne (newsletter)

Jeżeli nie podasz danych :

- możemy odmówić zawarcia umowy

- możemy dochodzić odszkodowań lub odmówić Ci naszego świadczenia

9. Informacje o źródle danych

Twoje dane uzyskujemy wyłącznie od Ciebie.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

Twojej zgody przed jej wycofaniem.